STADGAR
för
Nagu Ungdomsförening r.f.

 


§1

Föreningens namn är Nagu Ungdomsförening r.f., den är partipolitiskt neutral och dess hemort är Väståbolands stad. Föreningen är ansluten till Åbolands ungdomsförbund.

§2

Föreningens ändamål är att verka för ungdomens trivsel och trygghet. Den vill erbjuda de unga ett attraktivt fritidsalternativ samt allmänt medverka i den samhällsdebatten. Föreningen har:
• En uppfostrande och socialpedagogisk målsättning.
• En allmänt kulturell inriktning.
• Samt en hembygds inriktad och miljövårdande syftning.

§3

Föreningen förverkligar sina ändamål genom en mångsidig verksamhet för olika åldersgrupper och intresseinriktningar. Föreningen anordnar samlingstillfällen med program, diskussioner, skapande aktivitet samt föreläsningar och debatter. Föreningen vill erbjuda ungdomen möjlighet till rekreation och avkoppling i en trivsam miljö. Inom föreningen kan bildas sektioner som tillvaratar medlemmarnas speciella intressen, såsom studier, sång och musik, folkdans, motion och friluftsliv, motorsport etc. Föreningen samarbetar med andra på orten verksamma föreningar och organ med liknande målsättning.

§4

Till ung medlem i föreningen kan föreningsstyrelsen, med förmyndares tillstånd, anta person som fyllt sju men inte femton år. Till ordinarie medlemmar antar styrelsen personer som fyllt femton år. Föreningen har även stödjande medlemmar som antas av styrelsen.
Erhållna medlemsrättigheter tryggas.

§5

Medlem som brutit mot föreningens stadgar eller mötesbeslut eller på annat sätt skadar densamma kan av styrelsen genom omröstning med enkel röstövervikt uteslutas. Därom bör skriftligen meddelas den uteslutna.

§6

Årsavgiftens storlek och termin för dess erläggande bestäms av föreningens höstmöte.


§7

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, som består av en ordförande och sex ledamöter samt tre suppleanter. Styrelsens ordförande väljs för ett år i sänder, dess övriga ledamöter för två år, av dessa avgår hälften årligen. Styrelsen utser inom sig viceordförande samt inom eller utom sig sekreterare och ekonom. Styrelsen är beslutförd då ordförande eller viceordförande och tre ledamöter är närvarande.

§8

Föreningens namn tecknas av ordförande, viceordförande och sekreterare alltid två tillsammans.

§9

Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår. Bokslutet och verksamhetsberättelsen bör lämnas till revisorerna för granskning senast sex dagar före vårmötet.

§10

Föreningen sammankommer till två ordinarie föreningsmöten under året, ett vårmöte inom mars och ett höstmöte inom oktober. Extra möte hålls så ofta styrelsen finner anledning därtill eller sådant för visst ärende påyrkas av minst en tiondel av föreningens ordinarie medlemmar.
Rösträtt vid föreningens möte tillkommer ordinarie medlem. Kallelse till föreningsmöte utfärdas minst en vecka före mötesdagen genom annons i tidning, som föreningens höstmöte beslutat om att anlita som annonsorgan.

§ 11

Vid föreningens vårmöte behandlas följande frågor:
1. Konstaterande av mötets stadgeenliga sammankallande samt beslutförhet.
2. Val av ordförande, viceordförande samt sekreterare för mötet.
3. Val av två protokolljusterare samt två rösträknare för mötet.
4. Föredras styrelsens verksamhetsberättelse.
5. Föredras bokslutet och revisorernas berättelse.
6. Beslutes om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen samt övriga redovisningsskyldiga.
7. Övriga ärenden.

Vid föreningens höstmöte behandlas följande frågor:
1. Konstaterande av mötets stadgeenliga sammankallande samt beslutförhet.
2. Val av ordförande, viceordförande samt sekreterare för mötet.
3. Val av två protokolljusterare samt två rösträknare för mötet.
4. Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan för det inkommande året.
5. Behandling av styrelsens förslag till budget för det inkommande året samt fastställandet av årsavgifterna.
6. Beslutes om annonsorgan för föreningen.
7. Val av styrelseordförande för det inkommande året.
8. Val av styrelseledamöter för de i tur avgående.
9. Val av två revisorer samt suppleanter för dessa.
10. Övriga ärenden.

§ 12

Föreningen äger Framnäs ungdomslokal på Nagu Kyrkbacken. I lokalen idkas klubbverksamhet, samlingstillfällen med program samt caféverksamhet.

§ 13

Utöver dessa stadgar kan föreningens möte utge en mera detaljerad arbetsordning och förhållningsregler, vilka liksom stadgarna gäller som rättesnöre för föreningens medlemmar.

§14

Dessa stadgar kan ändras endast av ordinarie föreningsmöte och fordrar därtill att i § 10 nämnda kallelse meddelats att förhandlingarna upptar detta ärende samt att minst ¾ av alla vid omröstningen angivna röster.

§15

Frågan om föreningens upplösning bör behandlas av tvenne med minst två veckors mellantid hållna möten, vara det första bör vara ett ordinarie föreningsmöte och vid bägge godkännas med en röstövervikt som omfattar minst ¾ av de angivna röstena.
I händelse av föreningens upplösning tillfaller dess tillgångar någon likartad rättslig organisation eller annat svenskt kulturellt ändamål i kommunen.

§16

I fall som icke i dessa stadgar förutsättes, följes föreningslagens bestämmelser.